Khon Kaen Wisdom
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
ติดต่อผู้ดูแล

หมวดหมู่
 
folder เกษตรกรรม (14)
เกษตรกรรม
folder อุตสาหกรรม (16)
อุตสาหกรรม
folder การแพทย์แผนไทย (8)
การแพทย์แผนไทย
folder การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (22)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
folder กองทุนและธุรกิจชุมชน (10)
กองทุนและธุรกิจชุมชน
folder ศิลปกรรม (5)
ศิลปกรรม
folder ภาษาและวรรณกรรม (8)
ภาษาและวรรณกรรม
folder ปรัชญา ศาสนา และประเพณี (11)
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี
folder โภชนาการ (12)
โภชนาการ
folder วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (7)
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
folder ทั่วไป (23)
ทั่วไป
folder จังหวัดขอนแก่น (6)
จังหวัดขอนแก่น


แสดงข้อมูลอ่านมากที่สุด
 
document การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
บุศรา กาญจนบัตร,  วรรณภา นิวาสะวัต,  และวรรณชนก จันทชุม.  (2545). ...
ไม่ลงคะแนน 18 Jan, 2012 แสดงผล: 255 เสนอแนะ: 0
document การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
สุพัตรา ตาลดี. (2551). การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...
ไม่ลงคะแนน 16 Jan, 2012 แสดงผล: 225 เสนอแนะ: 0
document สวัสดิการชุมชนเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลหนองแวงโสกพระ จังหวัดขอนแก่น
สำเริง เสกขุนทด และอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์.  (2553).  สวัสดิการชุมชนเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น:...
ไม่ลงคะแนน 08 Aug, 2011 แสดงผล: 223 เสนอแนะ: 0
document แนวทางการจัดการน้ำเสียจากโรงงาน: กรณีศึกษาชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิญญู โคตรนรินทร์  และรังสรรค์ เนียมสนิท.  (2553). แนวทางการจัดการน้ำเสียจากโรงงาน: กรณีศึกษาชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม...
ไม่ลงคะแนน 09 Jan, 2012 แสดงผล: 218 เสนอแนะ: 0
document การสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง (ภูนกยูง) เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชัยสุทธิ์ จิวาลักษณ์  และคงศักดิ์ ธาตุทอง.  (2553).  การสร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ไม่ลงคะแนน 08 Aug, 2011 แสดงผล: 194 เสนอแนะ: 0
บทความล่าสุด
 
document อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
อำเภอกระนวน เป็นอำเภอหนึ่งใน ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้กับหลายจังหวัด และมีเส้นทางผ่านไปมาหากันได้สะดวก เพราะมีถนนลาดยางหลายสายตัดผ่าน ...
ไม่ลงคะแนน 09 Dec, 2017 แสดงผล: 18 เสนอแนะ: 0
document สถานการณ์การสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่าย ลาบ-ก้อย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
วรวุฒิ ชมภูพาน. (2550). สถานการณ์การสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่าย ลาบ-ก้อย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...
ไม่ลงคะแนน 29 Oct, 2012 แสดงผล: 17 เสนอแนะ: 0
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการ ยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
วิลัศนา โพธิ์ศรี. (2551)....
ไม่ลงคะแนน 24 Oct, 2012 แสดงผล: 21 เสนอแนะ: 0
document แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น
ศิรดา มะลาสาย. (2549). แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย...
ไม่ลงคะแนน 24 Oct, 2012 แสดงผล: 18 เสนอแนะ: 0
document แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
วราภรณ์ อัยแก้ว. (2549). การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
ไม่ลงคะแนน 24 Oct, 2012 แสดงผล: 19 เสนอแนะ: 0RSS